• Rialacha Áitiúla

  As Baile : Riail 27— Thairis aon fhalla, claí, staiceacha bána a shainíonn teorainn an chúrsa. Carrchlós an Chlubárais.


  Guaiseacha Uisce : Riail 26—Is le staiceacha buí a shainítear na guaiseacha uisce. Staiceacha dearga a shainíonn na guaiseacha uisce cliathánacha. Tá gach droichead atá laistigh de line na staiceacha buí/dearga nó aon line a shainíonn an ghuais, áraithe sa ghuais. Níl aon fhaoiseamh (ach amháin faoi réir phionóis) ach is féidir le himreoir a chlub a chur ar an dtalamh ar an ndroichead.


  Bacanna ná féidir a bhogadh : Riail 24.2—Is bacanna ná féidir a bhogadh iad gach bother & cosán faoi dhrom-chla, comharthaí, suíocháin, cinn na sprinklers, staiceacha & dioscaí faid atá ar na bánóga. Pionós do shárú rialacha áitiúla : Comórtas poll: an poll a chailliúint. Comórtas Stróc: dhá bhuille.


  Gléasanna Tomhas Faid : Riail 14.3—Is féidir iad a úsáid ar an gcúrsa, féach ar chlár na bhfógraí. Sarú ar riail 14.3: dícháiliú is ea an pionós.


  Talamh á Deisiú : Féach ar chlár na bhfógraí.
  Tá rialacha breise nó sealadacha áitiúil atá i bhfeidhm ar taispeáint ar chlár na bhfógraí sa chlubtheach & ar an gcéad tí.
  Tá na marcóirí Dearga 100 slat go lár na plásóige.
  Tá na marcóirí Buí 150 slat go lár na plásóige.
  Tá na marcóirí Gorma 200 slat go lár na plásóige.

 • Local Rules

  Out of Bounds : Rule 27—Beyond any wall, fence, white stakes used to define the boundary of the course. Clubhouse car park.


  Water Hazards : Rule 26—Water hazards are defined by coloured yellow stakes. Lateral water hazards are defined with red coloured stakes. All bridges that are within the line of yellow/red stakes or any line that defines the hazard, are within the hazard. There is no relief (except under penalty) but a player may ground his club on the bridge.


  Immovable Obstructions : Rule 24 .2—All surfaced roads & paths, signs, seats, sprinkler heads, distance posts & discs in the fairway are immovable obstruc-tions.
  Penalty for breach of local rules— Match play : loss of hole. Stroke play : two strokes.


  Distance Measuring Devices : Rule 14.3— May be used on the course, see notice boards. Breach of rule 14.3 : penalty is disqualification.


  Ground Under Repair: See notice boards.

  Additional or temporary local rules in force are on display on the notice board in the clubhouse & on the first tee.
  RED markers are 100 yards to the green centre.
  YELLOW markers are 150 yards to the green centre.
  BLUE
  markers are 200 yards to the green centre.